കണ്ണൂരില്‍ കൊറോണ സംശയിച്ചു വിദേശ സഞ്ചാരികളെ തടഞ്ഞുവച്ചു

By