ഐആര്‍പിസി കണ്ണൂരില്‍ അഞ്ചിടങ്ങളില്‍ കൈകഴുകല്‍ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു

By